สร้าง User ใน Oracle โดยไม่ใส่ prefix C##

 1. Remote ไปยังเครื่อง ZTI Oracle DB
 2. Remote ไปยัง oracle docker โดยพิมพ์คำสั่ง
  docker exec -it oracledb bash
 3. เข้า sqlplus โดยพิมพ์คำสั่ง
  sqlplus
  username: system
  password: *******
 4. กำหนด username และ password โดยพิมพ์คำสั่ง
  alter session set "_ORACLE_SCRIPT"=true;
  create user <username> identified by <password>;
  grant create session to <username>;
  grant all privileges to <username>;
 5. เรียบร้อย