การ Deploy Vue.js บน Apache2

การ Deploy web ที่เขียนด้วย vue.js ให้ build app ให้เรียบร้อยก่อน แล้วใส่ config .htaccess
ในส่วนของ server ให้รันผ่าน apache2 และเปิด mod_rewrite

  1. ใส่ไฟล์ .htaccess ใน directory ที่ได้จากการ build
    <path> คือ ชื่อ directory หรือ /path ที่แสดงในหน้าเวป
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.html$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /<path>/index.html [L]

2. Remote ไปยัง server และติดตั้ง apache2 จากนั้นเปิด mod_rewrite โดยพิมพ์คำสั่ง

apt install apache2 -y

sudo a2enmod rewrite

3. แก้ config ในไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf
โดยค้นหา /var/www และเปลี่ยน “AllowOverride None” เป็น “AllowOverride All”

4. ทำการ Restart apache2 โดยพิมพ์คำสั่ง
systemctl restart apache2