การ Backup Database Maria/MySQL (ไม่ใช้ Docker)

การ Backup Database MariaDB/MySQL ที่ไม่ใช้ docker
โดยการใช้ script ซึ่งจะมีสามไฟล์ คือ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
รายวัน – เก็บไฟล์ 30 วันล่าสุด
รายสัปดาห์ – เก็บไฟล์ 7 วันล่าสุด
รายเดือน – เก็บไฟล์ 12 เดือนล่าสุด

** script อยู่ใน directory /- backup db –

 1. แก้ไข script ตาม configuration
 2. วาง script ทั้งหมดไว้ใน /opt/backup/mariadb/script
 3. เซท crontab โดยพิมพ์คำสั่ง
  crontab -e
  จากนั้นพิมพ์ code สำหรับตั้งเวลา
  0 3 * * * /opt/backup/mariadb/script/daily.sh
  0 4 * * MON /opt/backup/mariadb/script/weekly.sh
  0 5 1 * * /opt/backup/mariadb/script/monthly.sh
 4. ทดสอบการใช้งานโดย execute file โดยพิมพ์คำสั่ง
  /opt/backup/mariadb/script/daily.sh
 5. ตรวจสอบ output ที่ได้จาก log และ directory
  tail -f /opt/backup/mariadb/script/backup_log_daily_***

  ตรวจสอบไฟล์ใน backup directory ‘/opt/backup/mariadb/daily/’ ต้องมีไฟล์
  db_backup_***.gz