การแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถ Start MongoDB

บนเครื่อง ztidev (delzev.ztidev.com) MongoDB จะถูกติดตั้งเป็น service (ไม่ใช่ docker)
การตรวจสอบสามารถพิมพ์คำสั่งได้โดยตรง ไม่ต้อง remote ไปยัง docker container

 1. Start mongodb ด้วยคำสั่ง
  systemctl start mongod
 2. ตรวจสอบสถานะ mongodb ด้วยคำสั่ง
  systemctl status mongod
 3. ตรวจสอบ log ของ mongodb ด้วยคำสั่ง
  tail -f /var/log/mongod/mongod.log
 4. กรณีพบ error ดังภาพ ให้แก้ไขโดยการ ลบไฟล์ xxx.sock ทิ้ง

  โดยพิมพ์คำสั่ง
  rm </path_to_sock_file>
 5. สั่ง Start และตรวจสอบสถานะ mongodb ด้วยคำสั่ง 1 และ 2 ตามลำดับ