การติดตั้งและ Deploy VueJS บน Apache

1. Build ไฟล์เพื่อให้ไฟล์ที่ใช้งานใน folder

/dist

2. ติดตั้ง Apache2 จากนั้นเปิด mod rewrite ด้วยคำสั่ง

sudo a2enmod rewrite

3. แก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf โดยค้นหาข้อความ '/var/www'
โดยเปลี่ยน “AllowOverride None” เป็น “AllowOverride All

4. Restart apache2 โดยพิมพ์คำสั่ง

systemctl restart apache2

5. เพิ่มไฟล์ .htaccess ใน folder ของโปรเจค

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.html$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /[project_name]/index.html [L]

6. กรณีเป็นเครื่อง Dev. ของ zti ให้แก้ไขไฟล์
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf

<Directory /var/www/html/[project_name]>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All Require all granted
</Directory>

7. Restart apache ด้วยคำสั่งในข้อ 4.