การติดตั้ง Tomcat9 บน Docker

ติดตั้ง tomcat9 บน docker และเซท default username / password โดยใช้ zealtech image

 1. ติดตั้ง docker บน ubuntu 22.04
  https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-22-04

  sudo apt update
  sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

  echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

  sudo apt update
  apt-cache policy docker-ce
  sudo apt install docker-ce
  sudo systemctl status docker

 2. รันคำสั่ง start docker
  docker run --name tomcat9 --restart always -v /usr/local/tomcat/webapps:/usr/local/tomcat/webapps -v /usr/local/tomcat/webapps/ROOT:/usr/local/tomcat/webapps/ROOT -v /usr/local/tomcat/logs:/usr/local/tomcat/logs -v /data:/data -p 8080:8080 -p 8443:8443 --env JAVA_OPTS="-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom" -d tomcat:9-jdk11-temurin-focal
 3. เพิ่มไฟล์ เพื่อ set config ต่าง ๆ โดย download file config
  วางไฟล์ใน path /data/tomcat9


  จากนั้นพิมพ์คำสั่ง
  sudo docker cp /data/tomcat9/webapps tomcat9:/usr/local/tomcat/
  sudo docker cp /data/tomcat9/conf tomcat9:/usr/local/tomcat/
  sudo docker restart tomcat9
 4. ทดสอบการใช้งาน ผ่าน URL
  http://<ip>:8080/manager/html
  ใส่รหัสผ่าน default