การติดตั้งและ Config SSL บนเว็บด้วย Certbot

การติดตั้ง SSL ด้วย Let’s Encrypt ผ่าน Certbot บน Linux
และเซท Auto Recert ทุกๆ สามเดือน

Recommend: Ubuntu 22.04

 1. Install Package Certbot
  sudo apt update
  sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y
 2. Config Nginx
  vi /etc/nginx/conf.d/<domain>.conf
  เช่น
  vi /etc/nginx/conf.d/zealtechinter_com.conf
 3. วางข้อความด้านล่าง (ปรับแต่ง domain / ip address / port ให้ถูกต้อง)
  *********
  ด้านล่าง (nginx config)
  *********
 4. กด ESC แล้วพิมพ์ !wq จากนั้นกด Enter เพื่อ Save ไฟล์
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของ syntax ด้วยคำสั่ง
  nginx -t
 6. กรณีไม่มี Error ให้ Restart nginx ด้วยคำสั่ง
  systemctl restart nginx
 7. พิมพ์คำสั่ง
  certbot --nginx -d <domain>
  จากนั้นกรอก email และรอจนกว่า certbot จะติดตั้งเสร็จ
 8. ทดสอบหน้าเว็บ โดยเรียกผ่าน https
 9. เซท Crontab ให้ re-cert ทุกๆ เดือน โดยพิมพ์คำสั่ง
  crontab -e
  เลือก 1 (ใช้ nano editor)
 10. พิมพ์ข้อความ
  0 2 * * MON /usr/bin/certbot --nginx-ctl /usr/sbin/nginx renew >> /var/log/certbot-cron.log 2>&1
  จากนั้นกด Ctl + x เพื่อ save

# nginx config

server {
  server_name <ip_address> <domain>;
  # set client body size #
  client_max_body_size 1024M;

  location / {
      proxy_pass               http://<ip>:<port>/;
      proxy_set_header            Host $host;
      proxy_pass_request_headers       on;
      proxy_set_header X-Real-IP       $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forworded-For    $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forworded-Host    $server_name;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto   $scheme;
  }

  location /mnt/ {
      alias /app/mnt/;
  }
}