Coding

SMTP Gmail ใช้งานไม่ได้ [google policy update 2022]?

ตามหัวข้อเลยครับ จากที่เจอมาคือ ในช่วงปี 2022 ทาง google ได้มีการ เปลี่ยน policy เกี่ยวกับการใช้งาน smtp Less Secure Apps feature on some Google accounts from May 30th, 2022 ซึ่งส่งผลให้ หน่วยงานหรือโครงการที่ใช้ smtp Gmail ไม่สามารถใช้งานได้ หากยังไม่ได้ทำการ อัพเดตตามเงื่อนไขใหม่ (เมลบริษัท ที่เป้นของ Gmail ยังไม่พบปัญหา) วิธีการแก้ปัญหามีดังนี้ แก้ไขประมาณนี้ ก็จะสามารถ ส่งเมลได้เป็นปรกติแล้วครับ

pitthaya.d

August 30, 2022

[Jasper] Setup Jasper Report with docker

First, you have to install docker into your server.Here is the configuration file. Setup Tomcat & MariaDB docker. Setup ZTI Tomcat docker.docker run –name zti_demo –restart always -v /usr/local/tomcat/webapps:/usr/local/tomcat/webapps -v /usr/local/tomcat/webapps/ROOT:/usr/local/tomcat/webapps/ROOT -v /usr/local/tomcat/logs:/usr/local/tomcat/logs -v /data:/data -p 8080:8080 -p 8443:8443 –env JAVA_OPTS=”-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom” -d zealtech/tomcat:8.5.37 Setup MariaDB docker.docker run –name=zti_maria_demo –restart always -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=’****’ -e MYSQL_DATABASE=zti -v […]

Teerakorn Bounoy

May 13, 2022

SSL: Nginx + Let’s encrypt on Windows

Download and install Nginx at: http://nginx.org/en/download.html Download win-acme at: https://github.com/win-acme/win-acme/releases/select: win-acme.v2.1.21.1218.x64.pluggable.zip unzip and open wacs.exe choose M [Create certificate(full options)] choose 2 [Manual input], then enter your domain ,[such as : win.ztidev.com] , then press enter next. choose 6 . verify domain with dns choose 2. RSA choose 2. nginx container . then enter your […]

Teerakorn Bounoy

March 7, 2022

[Pen.Test] วิธีการสแกนช่องโหว่ Web Application ด้วยโปรแกรม OWASP ZAP

อันดับแรก ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากเว็บ https://www.zaproxy.org จากนั้นมาเริ่มเปิดใช้โปรแกรมกันเลย คำเตือน!! ควรทำการ Scan ในเว็บไซต์ที่เราเป็นเจ้าของ หรือได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะถามเราว่าจะบันทึก Session การสแกนไว้หรือไม่ จากนั้นกด Start**แนะนำให้เลือกบันทึกเอาไว้เพื่อมาตรวจสอบในภายหลังได้ Automated Scan ใน Panel Quick Start คลิ๊กเลือก Automated Scan 2. ระบุ Url ที่ต้องการสแกนลงในช่อง URL to Attack จากนั้นกดปุ่ม Attack ด้านล่าง และรอจนการสแกนเสร็จสิ้นทั้งหมด Manual Explore ใน Panel Quick Start คลิ๊กเลือก Manual Explore 2. ระบุ Url ที่ต้องการเริ่มต้นเข้าไปสแกนลงในช่อง URL to explore จากนั้นกดปุ่ม Launch Browser 3. […]

Prajak B

February 24, 2022

Java F.A.Q

แก้ปัญหา Send mail error java.lang.RuntimeException: javax.mail.MessagingException: Could not convert socket to TLS;nested exception is:javax.net.ssl.SSLHandshakeException: No appropriate protocol (protocol is disabled or cipher suites are inappropriate)at com.zti.dld.email.SendMailUtils.send(SendMailUtils.java:146) เพิ่ม propertiesprops.put(“mail.smtp.ssl.protocols”, “TLSv1.2”); Credit Big คนโสด

Teerakorn Bounoy

November 8, 2021

Data table fixed columns.

**ต้อง import library คือ bootstrap4 dataTables.bootstrap4.css jquery.dataTables.js dataTables.bootstrap4.js เพิ่ม Library สำหรับ data table fixed columns. <script src=”https://datatables.net/release-datatables/extensions/FixedColumns/js/dataTables.fixedColumns.js”></script> <link href=”https://datatables.net/release-datatables/extensions/FixedColumns/css/fixedColumns.bootstrap4.css” rel=”stylesheet” /> Example Code Html. <div class=”container”>    <div class=”row”>        <div class=”col-12 mt-5″>            <div class=”dataTable_wrapper”>                <table id=”tableView” class=”table table-bordered table-striped table-hover table-ellipsis table-fixed bg-white” style=”width:100%”>                    <thead>                    <tr>                        <th width=”100px”>First name</th>                        <th width=”100px”>Last name</th>                        <th width=”100px”>Position</th>                        <th width=”100px”>Office</th>                        […]

suttipong.j

November 2, 2021

SpringBoot – Thymeleaf: Tips

Hot reload, add follow config in application.properties spring.thymeleaf.cache=false spring.thymeleaf.prefix=file:src/main/resources/templates/ spring.web.resources.static-locations=file:src/main/resources/static/ spring.thymeleaf.cache.period=0 ** ตอน deploy ขึ้น Server ต้อง comment 3 บรรทัดนี้ หรือไป config ใน Jenkins 2. Enable browser cache spring.web.resources.cache.cachecontrol.max-age=1d

Teerakorn Bounoy

October 29, 2021

Config project on ztidev.com & mapping domain

If you develop web app with HTML, Java or PHP languages and want to test on https://ztidev.com/<project_name>, or https://<domain_name>/ztidev.com, please follow this instruction. 1. Config Jenkins based on your project.Example in PHP: to move file after build to /var/www/html/<project_name>cp -rf <jenkins_project_name>/* /var/www/html/<project_name> 2. Remote to ZTI server.https://blog.zealtechinter.com/connect-to-linux-by-using-putty/ 3. Config path in NGINXvi /etc/nginx/conf.d/domain.confor vi /etc/nginx/conf.d/<domain_name>.conf […]

Teerakorn Bounoy

October 28, 2021

การ Monitoring Sessions ใน Oracle SQL Developer

เราสามารถใช้เครื่องมือ SQL Developer เพื่อตรวจสอบ Database Sessions ของการทำงาน Application ในปัจุบันได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานของ Application หรือการ Query ใดที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องมาก ซึ่งเราสามารถ Kill Sessions หรือปิดการทำงานดังกล่าวได้ วิธีการดู Sessions 1. เปิดโปรแกรม SQL Developer จากนั้นได้ที่เมนู Tools แล้วเลือก Monitoring Sessions 2. เลือก Database connection ที่ต้องการ จากนั้นกด OK 3. ระบบข้อมูล Sessions ทั้งหมด ซึ่งเราสามารถกรองดู Seconds in Wait ได้ว่า Sessions ไหนที่มีการทำงานค้างอยู่ 4. หากต้องการ Kill Sessions หรือปิดการทำงานดังกล่าว ให้เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Kill […]

anan.y

October 20, 2021

เเนะนำ Plugin เอาไว้ดูโครงสร้าง Web ว่าเขาใช้อะไรบ้าง

Wappalyzer เป็น plugin ที่เอาไว้ดูว่า Web ที่เราเข้าไปดูอยู่ใช้ Libraries, Font , Web Servers, UI FrameWorks หรือข้อมูลต่างๆ ว่าเขาใช้อะไรบ้าง คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือ Download Wappalyzer – Chrome Web Store (google.com) จากรูปเป็นข้อมูลของเว็บ ระบบศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (acfs.go.th) ถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือขาดอะไรไปได้โปรดให้อภัยผมด้วยน้ะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยน้ะครับ

jirayus.t

October 11, 2021
1 2 4